Wat is duurzame energie

Duurzame energie is energie uit schone, onuitputtelijke bronnen, zoals:

  • wind
  • zon
  • waterkracht
  • biomassa

Duurzame energie raakt nooit op. Dit in tegenstelling tot fossiele brandstoffen zoals olie en gas. De voorraden daarvan zijn eindig en raken ooit op. Wereldwijd groeit de vraag naar fossiele brandstoffen. Europa en Nederland worden daardoor erg afhankelijk van enkele producerende landen. Alternatieve technieken voor energieopwekking zijn belangrijk om ook in de toekomst onze energiebehoefte veilig te stellen.

Duurzame energie is schoon. Energie uit fossiele brandstoffen niet: door de verbranding van bijvoorbeeld olie ontstaan broeikasgassen, zoals CO2. Deze gassen veroorzaken opwarming van de atmosfeer en dat heeft effecten op het klimaat op aarde. Duurzame energie heeft die nadelen niet.

Grijze stroom

Gebruikt een elektriciteitscentrale fossiele brandstoffen zoals aardgas, aardolie of steenkool, dan levert dat grijze stroom op. Bij gebruik van fossiele brandstoffen komen schadelijke verbrandingsproducten, zoals kooldioxide (CO2), zwaveldioxide (SO2) en stikstofoxiden (NOx) in de atmosfeer. Door deze stoffen ontstaan milieuproblemen, zoals het broeikaseffect en zure regen.

Groene stroom en natuurstroom

Groene stroom is een stuk schoner dan grijze stroom. Toch komt ook bij biomassa CO2 vrij. Planten en dieren nemen om te groeien echter ook CO2 op uit de atmosfeer. De hele cyclus is uiteindelijk vrijwel CO2-neutraal. Doordat de natuur voortdurend biomassa produceert, noemen we de elektriciteit uit biomassa duurzaam. Bij de verbranding van biomassa kunnen ook stikstofoxides vrijkomen. Schoner is het opwekken van elektriciteit door middel van zonlicht, waterkracht of wind. Bij de productie van elektriciteit uit deze bronnen komen geen vervuilende stoffen vrij. Natuurstroom is daarom de schoonste stroom.

Garantie

De Nederlandse overheid garandeert dat duurzame elektriciteit daadwerkelijk duurzaam is opgewekt. Iedereen die groene elektriciteit maakt en wil verkopen moet eerst een ‘groenverklaring’ aanvragen bij EnerQ. Deze groenverklaring is het bewijs dat de producent op duurzame wijze produceert en in aanmerking komt voor een ‘garantie van oorsprong’. Vervolgens krijgt deze producent, bijvoorbeeld een windturbine-eigenaar, voor elke kilowattuur elektriciteit een ‘garantie van oorsprong’ van CertiQ. Daarop staan het aansluitnummer, de tijd en de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit.

Verbruik van duurzame energie groeit

Het verbruik van duurzame energie in Nederland is in 2008 gegroeid van 2,9 naar 3,4 procent van het binnenlandse energieverbruik. Deze groei komt vooral door de groei van de bijdragen van biomassa en windenergie. De Nederlandse overheid streeft naar 20 procent duurzame energie in 2020 (VROM, 2007)